ALLMÄN KURS GRUNDSKOLENIVÅ

För dig som behöver studera en grundläggande och gymnasie-förberedande kurs kan läsa skolans baskurs, Nya Perspektiv. Du studerar tematiskt och ämnesövergripande i svenska som andraspråk på grundläggande nivå och samhällsorientering. Du läser dessutom engelska och matematik. Kursen är på heltid.

Innehåll
Med dina och gruppens intressen och behov som utgångspunkt kommer vi att använda aktuellt material och kurslitteratur som ger kunskaper och tränar förmågorna: läsa, skriva, tala, lyssna och räkna. Du kommer också att få kunskap och träning i grundläggande digital teknik som också används som verktyg i de dagliga studierna.

Nyheter och mediekunskap, med fakta- och informationssökning, står i fokus där även källkritik är viktiga inslag. Med utgångspunkt i våra olika erfarenheter diskuterar vi och reflekterar över vad som händer i vår omvärld, såväl lokalt som globalt, utifrån dagsaktuella frågor.

Utifrån olika genre (texttyper) får du också övning i att läsa och skriva olika typer av texter. Texterna kan sedan sammanställas gemensamt och enskilt i olika projekt; muntliga redovisningar, skoltidningar, broschyrer eller utställningar.

Studiebesök, kultur- och gemensamma skolaktiviteter är viktiga inslag i kursen.

I kursen ingår även ett tillval där du får möjlighet att utifrån eget intresse välja vad du vill studera.

Arbetsformer
Genom grupparbeten, samtal och diskussioner delar vi kunskaper och erfarenheter med varandra. På folkhögskolan är delaktighet viktig och du förväntas ta ansvar för dina studier och den sociala miljön såväl i den egna gruppen som för skolan som helhet. Det gör att närvaron är obligatorisk.

Målet är att du, efter din tid på kursen Nya perspektiv,  ska känna dig säker på att kunna gå vidare till  studier på gymnasienivå.

Behörighet
Kan ges på grundläggande nivå i svenska som andraspråk grundläggande nivå, samhällskunskap, engelska och matematik. Beroende på dina förkunskaper kan det ta 2–4 terminer att bli godkänd.